Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020 mới nhất

LỊCH NỘP THUẾ 2020
LỊCH NỘP THUẾ 2020
 
Tháng Thời hạn nộp chậm nhất Doanh nghiệp khai thuế theo Quý Doanh nghiệp khai thuế theo Tháng Căn cứ
1 20/01/2020   (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 12/2019 - Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
  (ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2019 (nếu có)
  (iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
  (iiii) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2019. - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
30/01/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2019 (i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2019 (nếu có) - Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2019 (nếu có) (ii) Nộp lệ phí môn bài năm 2020
(iii) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý  IV/2019 (nếu có)  
(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2019   - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.
(v) Nộp lệ phí môn bài năm 2020    
     
2 20/02/2020   (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 01/2020 - Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
  (ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 01/2020 (nếu có)
  (iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
  (iiii) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 1/2020. - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
3 20/03/2020   (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 02/2020 - Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
    (ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 02/2020 (nếu có)
    (iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
    (iiii) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 2/2020. - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
30/03/2020 (i) Quyết toán Thuế TNDN năm 2019 (i) Quyết toán Thuế TNDN năm 2019 - Điểm đ khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
  (ii) Quyết toán Thuế TNCN năm 2019 (ii) Quyết toán Thuế TNCN năm 2019
  (iii) Báo Cáo Tài Chính năm 2019 (iii) Báo Cáo Tài Chính năm 2019
4 20/04/2020   (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2020 - Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2020 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)  
(iiii) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 3/2020. - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
5 04/05/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2020 (i) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020(nếu có)  Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
  (Do ngày 30/4 nghỉ Lễ, đến ngày 04/5 mới đi làm lại) (ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2020 (nếu có)
    (iii) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020 (nếu có) - Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC.
    (iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2020  
  20/05/2020   (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 4/2020 - Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
    (ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 4/2020 (nếu có)
    (iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
    (iiii) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 4/2020. - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
6 20/06/2020   (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 5/2020 - Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 5/2020 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
(iiii) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 5/2020. - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
7 20/07/2020   (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 6/2020 - Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
  (ii) Tờ khai Thuế TNCNtháng 6/2020 (nếu có)
  (iii)Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)
  (iiii) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6/2020. - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
31/07/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2020   - Khoản 1, điều 44  Luật số: 38/2019/QH14 -Quản lý thuế 2019
(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2020 (nếu có)  
30/07/2020 (iii) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN (i) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2020 (nếu có)  
tạm tính Quý II/2020(nếu có)    
(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2020   - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
     
8 20/08/2020   (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2020  - Khoản 1, điều 44  Luật số: 38/2019/QH14 -Quản lý thuế 2019
      (ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2020(nếu có)
      (iii) Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)  
      (iiii) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 7/2020. - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
9 20/09/2020   (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2020  - Khoản 1, điều 44  Luật số: 38/2019/QH14 -Quản lý thuế 2019
  (ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2020 (nếu có)
  (iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)  
  (iiii) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 8/2020. - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
10 20/10/2020   (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2020 khoản 1, điều 44  Luật số: 38/2019/QH14 -Quản lý thuế 2019
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2020 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)  
(iiii) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 9/2020. - Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
31/10/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2020    Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2020 (nếu có)    
30/10/2020 (iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2020 (nếu có) (i) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2020  
(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2019    
11 20/11/2020   (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2020 - Khoản 1, điều 44  Luật số: 38/2019/QH14 -Quản lý thuế 2019
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2020 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)  
   
12 20/12/2020   (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2020 - Khoản 1, điều 44  Luật số: 38/2019/QH14 -Quản lý thuế 2019
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng11/2020 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có).  


1. Từ ngày 01/7/2020, Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực thi hành, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý có sự thay đổi, cụ thể:
Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn nộp sơ khai thuế theo quý như sau:
“Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý”.

Theo Luật Quản lý thuế 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý từ quý III năm 2020 có thể kéo dài thêm 01 ngày.

2. Từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CPThông tư 68/2019/TT-BTC (Thông tư 39/2014/TT-BTC hết hiệu lực). Theo đó, dữ liệu hóa đơn điện tử được kết nối với cơ quan thuế mà không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định Thông tư 39/2014.

Trên đây là lịch nộp các báo cáo thuế năm 2020, các bạn lưu lại để thực hiện đúng quy định để tránh các khoản phạt chậm nộp!


Tham khảo thêm:
Lớp học kế toán thực hành thực tế trên chứng từ sổ sách thật
Tư vấn Thành lập Doanh Nghiệp
Tư vấn Thuế Kế toán Miễn Phí

Đại Lý Thuế Quảng Ninh
1144 Đường Hạ Long, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
EMAIL: 
dailythuequangninh@yahoo.com.vn
              taxquangninh@gmail.com
HOTLINE: 0778.338.793
Face: https://bom.to/mfAIfl (Inbox nếu bạn muốn nhận file Excel lịch nộp thuế năm 2020)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
dailythuetrai
dailythuephai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây